Автобиография


Лични данни:  
Име: Трите ви имена
Адрес: Пълния ви адрес, пощенски код, град
Телефон за връзка: Мобилен и/или стационарен
   
Трудов стаж:  
От месец/ година - до момента
(Последна месторабота)
Име на компанията, Длъжност
Кратко описание на задълженията и отговорностите на заеманата длъжност.

От месец/ година - до месец/ год.
(Първа месторабота)
Име на компанията, Длъжност
Кратко описание на задълженията и отговорностите на заеманата длъжност.

   
Образование:  
От година - до година Име на висшето учебно заведение
Специалност, Получена степен
Очаквана дата на дипломиране (за студенти)
Основни курсове (за студенти с малък/ никакъв опит)

От година - до година Име на учебното заведение - средно образование
Специалност (посочва се само, ако училището предлага конкретна специализация)

Допълнителна квалификация: Вид на курса за обучение, Учебно заведение/ Организация която предлага обучението, продължителност (времетраене на обучението), получени дипломи/ сертификати
Семинари, Учебно заведение/ Организация която организира семинара, продължителност (времетраене на семинара)
   
Допълнителни умения:  
Владеене на чужди езици: език - ниво на говорим и писмен език
Компютърни умения: списък на използваните / познавани продукти
Шофьорска книжка: да/ не
Други: машинопис, дизайн на Интернет страници, творческа реклама, специфични финансови умения, мениджърски умения и др.


Източник: http://www.eadvise.info