Каква е ролята на правния консултант в медиация?Какво по-различно прави правния консултант в медиация, в сравнение със съдебния процес

Законът за медиацията предвижда общото положение, че в процедурата по медиация могат да участват и адвокати, както и други специалисти. (чл.12, ал.3). Практиката показва, че участието на юристи в медиацията като съветници на страните е много важно както за защитата на законовите интереси на страните, така и за постигането на разумни споразумения, приемливи и за двете страни.

Какво по-различно правят юристите в медиацията, за да се постигне това?

Ролята на юриста в медиацията, се различава от тази в съдебния процес. В медиацията юристът действа като консултант, който помага на клиента си да договори решение, което най-добре отговаря на интересите му.

За разлика от съдебния процес, където ролята на юриста е на защитник, който отговаря изцяло за резултата от процеса, в медиацията отговорността за решението е споделена. Решението на практика се взема от клиента, юристът е професионалистът, който го съветва за най-добрите начини за защитата на интересите, които клиентът отстоява в медиацията. Ролята на юриста може да бъде както водеща – той да провежда преговорите с или без клиента си, така и съпровождаща – на съветник, който се включва при необходимост.

Юристът може да съдейства в медиацията под различни форми: да консултира клиента си преди медиацията или между отделните сесии, да участва в медиацията заедно с него, или да участва вместо клиента си (в по-редки случаи, основно при търговски спорове).

Професионално изпълнената роля на юриста в медиацията осигурява не само добро решение за страната, но и е ключова за успешното протичане на медиацията. По-конкретно в хода на процедурата по медиация тя включва следното съдействие от страна на правния консултант:

– Информира и съветва клиента си за правата му, силните и слаби страни на случая му.

– Помага на клиента да си изгради реалистична преценка за случая и възможните разрешения, въз основа на фактите, закона, приети стандарти или практики.

– Консултира го при преценка на вариантите за споразумение.

– При приключване на медиацията адвокатът изготвя или подпомага изготвянето на постигнатата спогодба и осигурява нейната законосъобразност.

– След медиацията, в случай на висящо дело, юристът внася спогодбата за одобрение от съда.

– Когато се наложи, правният консултант може да съдейства за принудителното изпълнение на спогодбата.

Консултирането от юристите е незаменимо за страните в работата по разрешаване на спора по същество – при изясняване на фактите, реалистичната им оценка въз основа на закона и съдебната практика, и обсъждането на възможности за решения, осигуряващи интересите на страните. Тук юристите могат да съдействат както с правната си квалификация, така и с опита си в преговорите.

От друга страна, когато в медиацията се работи по разрешаване на конфликт в отношенията на страните, страните обикновено имат нужда да обсъдят лични, дори неудобни или болезнени за тях въпроси и затова често срещана практика е те да се срещат сами с медиатора. В този случай ролята на юриста е свързана с евентуално консултиране на страната между сесиите по медиация, и най-вече при постигането на спогодба.

Консултирането с юрист преди подписването на спогодбата се възприема като важна гаранция за защитата на правата и интересите на страните. Затова е честа практика то да се препоръчва на страните както още в правилата за медиация на много медиаторски организации, така и от самите медиатори по време на процедурата.

Участието на юриста в медиацията дава на клиента сигурност, тъй като медиаторът няма право нито да дава правна преценка на случая, нито да оказва правно съдействие – с мнение или съвет. Имайки предвид това, както и посочените по-горе функции на адвоката в медиацията, може да се каже, че добре подготвеният юрист, който има нагласата да съдейства за договарянето на споразумение, съветвайки клиента си за разумен баланс между неговите интереси и тези на другата страна, е решаващата фигура, която в практиката често определя дали ще се постигне споразумение.

Източник: Sporazumenia.com Източник: http://www.eadvise.info