Какво е училищната медиация?Медиацията в училище е провеждане на срещи, в които ученици-медиатори или учители помагат на други ученици да разрешат спорове между тях. В зависимост от случаите, е възможно медиацията да се проведе и заедно от учител и ученик като ко-медиатори, или само от учител.

С какво може да помогне медиацията?

Медиацията може:

Да помогне да се решат проблеми преди да станат сериозни
Да покаже, че учениците могат сами да се справят с проблеми
Да подобри атмосферата в училище

Защо медиацията помага?

Медиацията е доброволна. Тя се провежда само, ако участниците в конфликта желаят.
В срещите учениците могат да разкажат спокойно истинските си притеснения, без да бъдат обвинявани за това какво са направили.
Замесените в проблема могат да се чуят взаимно и всеки да разбере истинските мотиви на другия. Това сваля напрежението в отношенията им занапред.
Всичко, което споделят, се пази в тайна от медиаторите.
Учениците се учат сами да намират решения.
Медиаторите не вземат решения, а помагат на страните да измислят вариант, при който и двете страни печелят, и то така, че да избягват и бъдещи проблеми.

Как се провеждат сесиите по медиация между връстници?

За да се стигне до медиация, учениците могат да се обърнат към обучените медиатори, или учителите могат да предложат даден спор да се разреши от обучен медиатор.
Обикновено обучен медиатор или екип от двама медиатори се срещат в предварително насрочено време и място със спорещите.
Сесиите могат да бъдат с различна продължителност в зависимост от конфликта и някои могат да продължат и няколко дни. Сесиите могат да се проведат по време на училищните часове, междучасия, обедна пауза, или след училище.
Ако възникне спор в залата, кафето, на игрището, медиаторите могат да се ангажират в неформална медиация. Медиаторите често присъстват на такива места, включително може да има екипи от медиатори, носещи отличителни ленти или баджове, които могат да бъдат потърсени за помощ при решаването на проблема.

Какви проблеми могат да се решават с медиация?

Неразбирателства и недоразумения
Кратки физически спречквания и по-леки сбивания
Слухове и клюки
Обиди
Дразнене
Злепоставяне – включително в социални медии
Спорове за надмощие и територия
Мамене
Кражби
Вандализъм
Проблеми между приятели и приятелки
Проблеми между учител и ученик

Кои случаи не са подходящи

Тормоз – когато ученик е подлаган постоянно на натиск и отрицателни въздействия от други ученици.
Заплахи – вербални, физически, Физическо насилие,
Наркотици,
Изключване,
Действия, които са свързани с правни проблеми, и са нарушения или престъпления.

Задължения на медиатора в училищната програма за медиация

Всички медиатори:

Преминават обучение,
На разположение са да разрешават конфликти
Насърчават другите да използват медиация
Помагат на координатора да прави презентации в класовете

Какво НЕ прави медиаторът

Не взема страна
Не дава директни съвети
Не дава съвети и оценки
Не взема решение по спора
Не предлага и не налага решение на спорещите.
Не съди дали някой е виновен или невинен
Не задържа физически връстници.

Какво прави медиаторът

Остава неутрален
Отнася се към хората и проблемите с уважение
Пази в тайна разговорите в медиация

Как помага медиаторът

Улеснява разговора като изслушва всеки и помага на участниците да се чуят
Помага да се обсъди проблема и да се види от друга гледна точка
Съдейства им да определят и подредят по важност интересите си
Помага им да преценят какво ще стане ако разрешат или не разрешат конфликта,
Помага им да обсъдят и формулират творчески решения.

Източник: Sporazumenia.com Източник: http://www.eadvise.info