ДОГОВОР за наем на стая

ДОГОВОР за НАЕМ
на стая


Днес ......., ...................................., 200..... год. в гр. София, на основание чл.228 до чл.239 от ЗЗД се сключи настоящия договор за наем между:
............................................. , ЕГН ............................................,
НАЕМОДАТЕЛ и
.............................................. , ЕГН .............................................,
НАЕМАТЕЛ. Страните по договора се споразумяха за следното:ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОРА

Чл.1. НАЕМОДАТЕЛЯТ се задължава да предостави на НАЕМАТЕЛЯ за временно, въз-мездно и по предназначение ползване на имот - СТАЯ (спалня с/без право на ползване
кухня и баня и WC) представляваща част от ..................................................................., наричан(а) по-долу ИМОТ(А). Адрес на имота: гр..........................................., ж.к.(ул..) .................................. ....................................., блок ................, вход .............., етаж ........., ап. .........
Чл.2. НАЕМОДАТЕЛЯТ предоставя на НАЕМАТЕЛЯ посочения в предходния член имот срещу месечен наем от .............. лв. ( ....... лева) без (със) доплащане за месечни консумативи като: ел.енергия, топлоенергия, топла, студена вода и градски телефонни разговори до ............... импулса и др.
Чл.3. Срокът на този договор е ........... (............................................................. ) месеца, счи-тано от датата на подписването му и може да бъде променян само с писмено споразумение м/у СТРАНИТЕ по него ( двустранно подписан Анекс).


ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМОДАТЕЛЯ

Чл.4. НАЕМОДАТЕЛЯТ получава от НАЕМАТЕЛЯ, лично и във брой , договорения наем не по-късно от 5 (пето) число на всеки календарен месец.
Чл.5. При закъснение в плащането на наема или части от него, НАЕМАТЕЛЯТ дължи на НАЕМОДАТЕЛЯ неустойка в размер на 1.0 % (един процент) от просрочената сума за всеки просрочен ден, но не по-късно от 15 (петнадесет) дни след срока посочен в предходния член. След изтичане на този срок НАЕМОДАТЕЛЯТ има право да прекрати договора едно-странно с едномесечно устно предизвестие.
Чл.6. НАЕМОДАТЕЛЯТ не отговаря за недостатъците на имота, за които НАЕМАТЕЛЯТ е знаел или могъл да узнае при сключване на договора, освен ако тези недостатъци са опасни за НАЕМАТЕЛЯ.
Чл.7. НАЕМОДАТЕЛЯТ е длъжен да не препятства по какъвто и да е начин НАЕМАТЕ-ЛЯ да ползва имота по предназначение, съгл. чл.1 от този договор.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НАЕМАТЕЛЯ

Чл.8. НАЕМАТЕЛЯТ има право да ползва имота съгл. условията записани в чл.1 на този договор, без да бъде препятстван за това под каквато и да е форма от страна на НАЕМО-ДАТЕЛЯ.
Чл.9. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да плаща на НАЕМОДАТЕЛЯ, лично и във брой, догово-рения наем, не по-късно от 5 (пето) число на всеки календарен месец.
Чл.10. НАЕМАТЕЛЯТ е длъжен да ползва имота с грижата на добър стопани като пази от повреди предоставеното му от НАЕМОДАТЕЛЯ подвижно и неподвижно обзавеждане в имота(стаята) и в другите помещения, които ползва по необходимост. В случай на повреди, виновно причинени от НАЕМАТЕЛЯТ, същият ги отстранява незабавно и за своя сметка.
Чл.11. НАЕМАТЕЛЯТ няма право да преотдава имота или части от него на други лица, както и да го ползва съвместно със свои роднини и близки без изричното съгласие на НАЕ-МОДАТЕЛЯ.
Чл.12. НАЕМАТЕЛЯТ се задължава да спазва установените в сградата, в която се нами-ра имотът, правила за вътрешен ред, хигиена, охрана и противопожарна безо-пасност.


ДРУГО
Чл.13. Действието на настоящия договор може да се прекрати, освен по случая на чл.5 от този договор, и:
а.) По взаимно съгласие между СТРАНИТЕ
б.) С едномесечно предизвестие направено по подходящ начин, от която и да е от СТРАНИТЕ по него.
Чл.14. Настоящият договор се изготви и подписа в 2 (два) еднообразни екземпляра по един за всяка от СТРАНИТЕ по него.

Приложено: Разписка-ведомост за платени месечни наеми или части от наем, в един екземпляр (за НАЕМАТЕЛЯ).

НАЕМОДАТЕЛ: НАЕМАТЕЛ:

.................................... .................................


РАЗПИСКА - ВЕДОМОСТ
за платени месечни наеми и други суми


от Наемателя ____________________________________________________, ЕГН _____________________


на Наемодателя __________________________________________________, ЕГН _____________________

съгласно сроковете и условията на договор за наем от: _______________________200... год.


Nо Дата Платени суми в щатски долара (или равностойн. в лв.) Наемодател:
1. Наем за месец (подпис)
2. Наем за месец
3. Наем за месец
4. Наем за месец
5. Наем за месец
6. Наем за месец
7. Наем за месец
8. Наем за месец
9. Наем за месец
10. Наем за месец
11. Наем за месец
12. Наем за месец
13. Наем за месец
14. Наем за месец
15. Наем за месец
16. Наем за месец
17. Наем за месец
18. Наем за месец
19. Наем за месец
20. Наем за месец
21. Наем за месец
22. Наем за месец
23. Наем за месец
24. Наем за месец
Изтегли бланката от тук Източник: http://www.eadvise.info