Грамотно в битката с панела

Българинът обича да прави все въз можни промени в панелния си дом . От една страна , търси промяна в жилището си , а от друга - разширява изкуствено площта му , преустройвайки балкон на к ухня , спалня на хол и т . н . Всички тези префасо нирания обаче трябва да се правят при известно съблюда ване на правила от чисто к онс труктивна гледна точка .

 

Те са обосновани от запазване на сеизмичната устойчивост на панелните конструкции при еве­нтуални хоризонтални и верти к ални въздействия . Правилата за избивания на отвори са :

 

1. Избитата площ от стената за отвор да не бъде по - голяма от 20% от общата площ на стена­та .

2. Отворът да е разположен в средната третина на стената .

3. Отворът да започва от ръ­ба на стената на разстояние не по - малко от 70 сантиметра .

4. Отворът задължително да бъде обрамчен със стоманобето­нова или стоманена рамка .

 

Абсолютно се забранява разру­шаването на цяла стена ( панел ) поради факта , че в панелната сграда всички стени са носещи . Изключение правят преградните стени , изпълнени от леки мате­риали .

 

При затварянето на балкони е задължително да се използват ле­ки ограждащи елементи от типа на газобетон . В противен случаи балконската подова панела прес­тава да работи като к онзола и се превръща в сериозна заплаха за обитателите .

Друг въпрос е промяната в архитектурата и необходимото разрешение от съответните ин­станции .

 

Преди да се започне разбиване , е задължителна к онсултация със строителен инженер .

Интересно е да се знае , че при евентуални преустройства освен строително к онструктивни трябва да се съблюдават и прави­ла от санитарно - хигиенна гледна точка Забранява се изрично над жилищно помещение да се разпо­лага баня или тоалетна . Не трябва да се засягат инженерните водопроводни и к анализацион­ни системи , обединени във вертикални щрангове .

 

Въпросът за дълготрайността на панелното строителство е из к лючително дискутиран напоследък . Вярно е , че с някои публикации се създаде психозата " антипанел ", че след 50 години панелните комплекси ще се разрушат и хората , обитаващи тези ж илища , ще останат на улицата . Интересно е да се знае , че дълговечността на панелната сграда е к олкото на мо­нолитната . Още повече че панел­ната сграда с нейната конструктивно - статическа схема е по - ус­тойчива на сеизмични въздей­ствия .

 

Инж. Венцислав Гълъбов

Източник: http://www.eadvise.info