Бои с ефект на материя

При оцветяването на стените днес е модно връщането към традиции­те. Със специални бои, но също с несложни инстру­менти и със сръчна ръка се възпроизвеждат подобни­те на мрамор мазилки, характерните за ренесанса "облаци" по стените, ве­нецианското стуко... Пре­димството на тези пок­рития е в това, че от ед­на страна се създава съвър­шено нов декор, а от дру­га се прикриват някои не­съвършенства на стени­те. Добре е да се знае и ед­на малка хитрина: какъв­то и ефект да се избере, след като боята изсъхне, нанесете отгоре безцве­тен восък, който имити­ра патината на бремето.

А за ефектно и лесно разкрасяване на по-малки площи - на парапети, ар­ки, орнаменти, конзоли и други детайли може да из­ползвате немските бои в аерозолни опаковки с ефект на бронз, гранит, мрамор, металик, с флуо-ресцентен или маркировъчен ефект.

 

1. ЕФЕКТ СЮНГЕР

Действа се със сюнгер. За препоръчване е да се тампонира два пъти последователно с две различни гъби, потопени в боя на водна основа.

 

2.ЕФЕКТ НА ОБЛАЦИ

Използва се ръкавица от хавлиен плат, която леко се напоява с боя. Притискайте изпъната­та ръка плътно до стена­та с въртеливо движение.

 

3.ЕФЕКТ СТУКО

Боядисването се до­вършва с шпакла. Първи­ят слой боя (задължително акрилна) трябва да е изсъхнал. След като се на­несе вторият слой, се на­тиска с острието във формата на буква Х. Полу­ченият ефект зависи от наклона, който се придава на острието.

 

4.ЕФЕКТ НА ПАТИНА

Работи се с плоска четка, широка 10 см. Ко­гато се нанася вторият пласт боя, първият трябва да е още влажен. Натопете четката в малко боя и метете с нея стената със свободни движения.

 

5.ЕФЕКТ НА МРАМОР, ГРАНИТ...

В зависимост от по­върхността на мечетата - гладки, издълбани, с фигу­ри - се получават и различни ефекти.

 

6. ЕФЕКТ НА ТЪКАНТА

Нужна е еднородна тъкан в голямо количество. Тампонирайте стената, без да изличавате напълно първия пласт боя. Сменяйте често парцала.

Източник: "Рlaisir dе lа maison" Източник: http://www.eadvise.info