TechnoZona.net

Начало » Документи » Бланкови документи и съвети » ДОГОВОР - ГРАЖДАНСКИ


ДОГОВОР - ГРАЖДАНСКИ

Граждански договор Nо.........../...........


Днес ................. в гр. ..........., между ......................................
със седалище гр. Варна ...............................................................
представляван от ........................... и гл.счетоводител .......................
от една страна, наричана ВЪЗЛОЖИТЕЛ ....................... тел :.....................
и от друга страна ....................................................................
живущ (а) в гр. (с.)..................................................................
Л.П.Серия/номер ................... издаден на ............ от .......................
и ЕГН ...................................., наричана ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящия
договор за следното: .................................................................
......................................................................................
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши следното :..................
......................................................................................
2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати :..................(словом)...................
......................................................................................
в срок ... дни след приемане на извършената работа.
3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да декларира доходите си пред данъчната админис- трация.
5. ТОЗИ ДОГОВОР е съставен на основание чл. 258- 262 вкл. (за изработка) и
чл 293-300 вкл. (комисионен) от ЗЗД в два еднообразни екземпляра, като неразделна
част от него са следващите КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ и РАЗПИСКА.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .................. ИЗПЪЛНИТЕЛ:................

Констативен протокол              

Приложение Nо 1


Работата е извършена и приета без възражение............................

Гр.(с.)................ Дата....................

Приел: ................ Предал:........................

РАЗПИСКА  Nо .........

дата..................      

Приложение Nо 2Да се брои на : ...............................................................

Л.П.Серия/номер ................... издаден на ............ от ................

ЕГН ..................................... Адрес : .............................

...............................................................................

сумата от.............. лв. (словом)...........................................

...............................................................................


Броил сумата:.................. Получател:................

 

върни се в началото   изпрати на приятел   версия за печат сподели във FACEBOOK  

КОМЕНТАРИ


Заглавие : Ред на подписване

Автор : Марги

email : secretar2007@abv.bg

Какъв е редът за полагане на подписи. В договорите, които изготвяме като възложител е вписано директор и главен счетоводител. Към самите договори е прикачен отчета за извършената работа. Досега възложителите подписваха договора и след това лицето попълваше отчета. Сега главният счетоводител отказва да положи подписа си върху договора, преди изпълнителят да е написал отчет. Правилно ли е?


Заглавие : счетоводни услуги

Автор : счетоводител

email :

Добра практика е гражданският договор да бъде изготвен и проверен от експерт - юрист или счетоводител, който предлага услуга по счетоводно обслужване

ПУБЛИКУВАНЕ НА МНЕНИЕ

ФОРМАТИРАНЕ:

Забележка: Няма да бъдат допускани нецензурни изказвания!

За нас | Публикувай статия | Рекламна програма | Контакти | Авторски права | Полезни връзки | Новини | Добави в любими

Copyright 2005-2008 Уеб дизайн rVertis. All rights reserved.

Tyxo.bg counter