TechnoZona.net

Начало » Документи » Бланкови документи и съвети » ДОГОВОР - за наем на жилище


ДОГОВОР - за наем на жилище

ДОГОВОР- ПОРЪЧКАДнес, …………………..2002 г., в гр. София между  ………………………………… ……………………………………………………………………………………………………. с ЕГН……………………………………….. , наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и ........, ф.д. 19366/94 на СГС, том 251, парт. 20538, стр. 102, представлявано от ……………………………………………………………………………….…, наричан за краткост  ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящия договор:

I.   ПРЕДМЕТ  НА  ДОГОВОРА
Чл.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши от свое име и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички дейности по наемането на недвижим имот.
Чл.2 При сключване на договор за наем между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и трето лице с посредничеството на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, въпреки промени в цената при окончателното договаряне, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на половината от първия наем.

II.   ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  уговореното в чл.2 възнаграждение в деня на сключване на договор за наем
Чл.4 При осъществяване на прикрита сделка между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и осигурен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ клиент, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на удвоеното дължимо възнаграждение, определено в чл.2.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съдействя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за набавяне на всички необходими документи за сключване на договора за наем и да го уведомява за хода  на изпълнение на настоящия договор.
Чл.6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава да организира преговори между осигурени от него клиенти и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .
Чл.7 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да организира правно/нотариалната дейност по оформяне на сделката.
Чл.8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да подписва договори, да извършва плащания или да поема други задължения от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

IV.   ОБЩИ  РАЗПОРЕДБИ
Чл.9 При оттегляне на поръчката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е лишен от право да иска заплащане на направените разноски по изпълнение на договора до този момент.
Чл.10 За неуредените случаи се прилагат разпоредбите на ЗЗД и гражданското законодателство на Република България.
Договорът се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   ...................... ИЗПЪЛНИТЕЛ:   ........................

Изтегли бланката от тук

 

върни се в началото   изпрати на приятел   версия за печат сподели във FACEBOOK  

КОМЕНТАРИ


Заглавие : Здравейте

Автор : Иван Христов

email : iihristov@abv.bg

Имам следния проблем и моля за съвет как да постъпя. Имам апартамент, който преди четири месеца отдадох по наем. Имам и договор за нанем за срок от една година. Наемателят още от първия месец започна да не ми плаща дължимото. С хиляди уговорки и мъки ми плати една част от първия наем. От тогава, вече три месеца, не ми плаща. Постоянно ме лъже, айде днеска, айде утре, да бе да знам и т.н. Въпросът ми е как законно мога да изгоня от своето жилища.
Благодаря Ви.

ПУБЛИКУВАНЕ НА МНЕНИЕ

ФОРМАТИРАНЕ:

Забележка: Няма да бъдат допускани нецензурни изказвания!

За нас | Публикувай статия | Рекламна програма | Контакти | Авторски права | Полезни връзки | Новини | Добави в любими

Copyright 2005-2008 Уеб дизайн rVertis. All rights reserved.

Tyxo.bg counter