Мениджмънт І част

Управляващата подсистема, т.е. субектът на управление се състои от мениджъри или функционални органи (отдели), които оказват управленско въздействие върху управляваната подсистема. То се основава на взети управленски решения и се изразява с различни форми на разпореждания.

Управляваната подсистема, т.е. обектът на управление се състои от индивиди или обособени звена, които са подложени на управленско въздействие. От тях по обратен път постъпва информация към управляващата подсистема, чрез което се регулира взаимодействието между двете.

Oсновни принципи на мениджмънта:

Мениджмънта може да се осъществи чрез три групи методи:

Функцията на мениджмънта е съвкупност от мениджърски дейности, групирани според:

То определя основните функции на мениджмънта:

 

Обект на мениджмънта-той определя конкретните функции на мениджмънта: снабдяване, пласмент, счетоводство и др.

 

Функционални звена и връзки

 

Взимане на решение

Решенията на мениджърите трябва да бъдат:

Правомощието е наличие на право за действие по определен начин. То може да се делегира на подчинените.

Отговорността е задължението да се изпълняват определени функции. Тя е легитимност за действие по определени начини.

Правомощията се отнасят до правото на хората да вземат решения. То може да се предоставя от мениджърите на други лица, т.е. да се делегира.

Класификация на решенията по няколко основни признака.

Взимането на решение е мениджърски процес, който протича в следната последователност.

При вземането на решение се прилага различен подход, в зависимост от характера на решаваните проблеми.

1. Качествени подходи при вземане на решения

2. Количествени подходи при вземане на решения.

Възможни три вида условия на вземане на решение.

1. Условия на определеност (сигурност)

2. Условия на риск

3. Условия на неопределеност

Колективно решение:

Вземането на решение се осъществява, като се спазват следните правила.

Колективното обсъждане на по-сложните и трудните за решаване проблеми изисква много добра организация на подготовката и провеждането му. То се извършва под формата на съвещания, заседания и др.

Съвещанията се класифицират по няколко признака.

При подготовката на съвещанието трябва да се имат предвид следните съображения:

За провеждането на съвещанията трябва да се спазват следните правила.

 

Планирането е процес на анализиране и определяне на целите, стратегиите за постигането им и разпределение на ресурсите за изпълнението им.

Фирмените цели са стратегически и тактически.

Стратегическите цели се разработват от висшия мениджмънт и служат като главни насоки за дългосрочно планиране на дейността на фирмата. Те са главна (генерална) цел и общи цели.

Главната цел характеризира „мисията”, т.е. предназначението на фирмата.

Общите цели определят желаното състояние или резултатите, които трябва да се получат, за да може фирмата да изпълни своето предназначение.

Тактическите цели, които се разработват въз основа на стратегическите, определят конкретните резултати, обвързани със срокове и очаквани на изхода на фирмата.

В стратегическото планиране се разглеждат три равнища на разработване на стратегии:

Стратегическата бизнес единица се характеризира с три особености: