ДОГОВОР - ПОРЪЧКА (отдавате под наем)

ДОГОВОР-ПОРЪЧКА


Днес, ..................2002 г., в гр. София между ............................................
..................................................................., с ЕГН ……………………., наричан за краткост  ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и , c ф.д. 19366/94 на СГС, том 251, парт. 20538, стр. 102, представлявано от ...............................................................
................................................................................., наричан за краткост  ИЗПЪЛНИТЕЛ, се сключи настоящия договор:
I.   ПРЕДМЕТ НА  ДОГОВОРА
Чл. 1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши от свое име и за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички дейности по отдаването под наем на недвижим имот /магазин/
находящ се на адрес: .........………..............................................................................
със застроена площ: ………………..…………………………………………….....
описан подробно в нот.акт  за собственост: ………………………………………
Чл. 2 При сключване на договор за наем между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и трето лице с посредничеството на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, въпреки промени в цената при окончателното договаряне ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер на 50% /петдесет процента/ от първия месечен наем.
II.   ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  уговореното в чл.2 възнаграждение в деня на сключване на договор за наем
Чл. 4 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предостави необходимата информация за имота на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 5 При осъществяване на прикрита сделка между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и осигурен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ клиент, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи обезщетение в размер на удвоеното дължимо възнаграждение, определено в чл.2.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 6 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да съдействя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за набавяне на всички необходими документи за сключване на договора за наем и да го уведомява за хода  на изпълнение на настоящия договор.
Чл. 7 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да организира преговори между осигурени от него клиенти и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ .
Чл. 8 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да подписва договори, да извършва плащания или да поема други задължения от името на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
IV.   ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 9 За неуредените случаи се прилагат разпоредбите на ЗЗД и гражданското законодателство на Република България.

Договорът се подписа в два еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните.


ВЪЗЛОЖИТЕЛ:   ...................... ИЗПЪЛНИТЕЛ:   ....................
Изтегли бланката от тук Източник: http://www.eadvise.info