Наследството

 Всеки, който иска да направи завещание, може да се разпорежда изцяло със собственото си имущество. в присъствието на двама свидетели желанието се изразява устно и се записва от нотариуса така, както е изявено, а след това се подписва от всички присъстващи. Ако е саморъчно написано, се предава в затворен плик, съставя се протокол върху него и се завежда от нотариуса в специален регистър. То може да се отмени с написване на ново или с нотариален акт, в който завещателят изрично заявява, че отменя изцяло или отчасти предишните си разпореждания.

Наследяване

 Според българското законодателство при смърт на един от съпрузите другият и децата наследяват по равни части, в това число и осиновените. когато починалият няма деца, по равни части получават родители, братя и сестри. Ако пък няма лица, които да го наследят, или всички се откажат, наследството се получава от държавата (с изключение на движимите вещи, жилищата, ателиетата и гаражите, парцелите и имотите, предназначени предимно за жилищно строителство, които стават собственост на общината, на чиято територия се намират). Приемането на наследство става с писмено заявление до районния съдия, в чийто район се намира то. Наследниците отговарят за задълженията към държавата или общината, с които то е утежнено, съобразно получените дялове. При делба всеки може
да поиска своя дял в натура (доколкото това е възможно). Законът постановява,
че „неравеснството на дяловете се изравнява с пари”

какво се плаща

 С данък върху наследствата се облагат наследените по закон или по завещание имущества в страната и в чужбина. Задължението се плаща в двумесечен срок от връчване на данъчното съобщение. От началото на януари 2005 г. роднините по права линия (деца, внуци, правнуци) и съпрузите вече не го плащат. Налогът отпадна с направените изменения на Закона за местните данъци и такси (Държавен вестник, бр. 106 от 2004 г.). Не се облагат с данък и имуществата, придобити по дарение между роднини по права линия и между съпрузи. Данъкът се определя поотделно за всеки наследник, както следва:
 •  За братя, сестри и техните деца - 0,7   на   сто   за   наследствен   дял   над 250 000 лева.
 • За лица извън посочените - 5 на сто за наследсвен дял над 250 000 лева. Деклариранено на наследеното е необходимо да стане до 6 месеца от откриването му.

Без данък

 От данък се освобождават обикновената покъщнина, дребният земеделски инвентар, библиотеките и музикалните инструменти, предмети на изкуството, неполучените пенсии и имущества в чужбина на бьлгарски граждани, за които е платен данък върху наследството
Източник: http://www.eadvise.info