Фън Шуей

Малките размери на жили­щата ни , недостатъчното шка­фове понякога ни изкушават да пъхаме под леглата разни вех­тории . Всички те обаче неподо­зирано изсмукват енергията ни надолу . Това пречи на почивка­та и може да доведе до необяс­ними чести главоболия . Ако лег­лото е с чекмеджета , подреж­дайте в тях само чисто спално бельо .

Поддържайте шкафовете и гарде­робите подредени

Тези неща , които лесно се поправят , ремонтирайте сво­евременно . Тези пък , които не са ви много нужни и преправя­нето им изисква прекалено много време , което все не на­мирате , просто изхвърлете . Оправданието , че някога мо­же да влязат в употреба , ви върши лоша услуга . Затъвате в излишни подаръци , демоди­рани овехтели дрехи , мрачни счупени вещи . Според учение­то фън Шуей по този начин из­пращате сигнали към вселена­та и вашето подсъзнание , че се готвите за бедствие и лоши дни - и те се случват . Когато сте заобиколени от прекалено

много неща и се чудите кое да оставите и с кое да се разде­лите , учителите по фън Шуей съветват - докоснете предме­та и почувствайте излъчване­то му . Ако то е добро - оставе­те го .

Снимки и картини

Много хора пазят ревниво всички свои снимки . Дори тези от тежки моменти , от стари л ю бовни връзки . Не е чудно тогава защо все нещо не върви в нас­тоящето . Оставяйте само сним­ки , които ще ви навяват хубави спомени . С другите се разделе­те . Същото е и с картините . Дори да са от добър художник , да са ценни , ако внушават скръб и тъга , не ги окачвайте в дома си . Тяхното послание може да се повтори в живота ви .

Бюрото в хаос

Ако б ! орото ви е претрупано с книжа и почти не остава работ­на зона , то работата ви със сигурност е затруднена . Освен че трудно намирате каквото ви потрябва , надвисналите папки са като проблеми , които ви зап­лашват и побеждават . Осигуре­те си ред и свободно простран­ство за протичащата енергия . Изненадващите резултати няма да закъснеят . Офисите на много големи корпорации в све­та са посещавани от специа­листи по древното учение . По начина на ориентиране и под­реждане на всяко б ! оро те мо­гат да преценят проблемите и работоспособността на отдел­ния служител .

Колекциите могат да станат и опасни

Има хора , страстно отдадени на някакво колекционерско хо­би . Трябва много да се внимава обаче какви са обектите - какво послание носят , чие притежа­ние са били .

Ако животът ви е тръгнал в не­очаквана посока или някъде буксува , вгледайте се в предме­тите около себе си . Може да от­криете странни съвпадения .

Източник: http://www.eadvise.info